İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ
 
a)Görev ve çevresi içerisindeki nüfus, vatandaşlık ve evlendirme hizmetlerini mevzuat çerçevesinde düzgün bir biçimde yürütmek
b)Nüfus olaylarına ilişkin tutanakların düzenlenmesi,
c)Yasalara uygun şekilde aile kütüklerine işlenmesi ve her yılsonunda özel kütük haline getirilmesini sağlayarak muhafaza edilmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
d)Görev çevresindeki nüfus olaylarını izleyip kütüklere geçirilmesini sağlayıcı tedbirleri almak,
e)Cezai kovuşturmayı gerektiren halleri ve mutlak butlanla malul olan ya da kanuni şekillere uyulmaksızın yapılmış evlilikleri Cumhuriyet Savcılığına bildirmek,
f)5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda belirlenen esaslara göre kayıt örneği veya bilgi vermek;
g)Devletimizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri uygulamak, Nüfus müdürlüğünün denetimine ilişkin raporları değerlendirerek gerekli işlemleri mevzuata uygun biçimde, zamanında yapmak,
 h)Nüfus, vatandaşlık ve evlendirme hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için halkla ilişkileri düzenlemek ve halkın bu hizmetlere katkısını sağlamak amacıyla gerekli girişimlerde bulunmak,
ı)Nüfus ve uluslararası aile cüzdanı ile mavi kart düzenlemek, yasalarla verilen diğer görevleri yapmaktır.
 
İLÇE NÜFUS MÜDÜRÜ
AYŞEN GÜMÜŞ